Werkwijze

Elk coachingstraject bestaat uit drie fasen:

  1. Intakegesprek
  2. Werkfase
  3. Evaluatie

 1. Intakegesprek

Vragen en verwachtingen

In het intakegesprek staan de coachvraag en de verwachtingen centraal. Als een leidinggevende de (betalende) opdrachtgever is, wordt hij of zij vanzelfsprekend bij deze intake betrokken.

Stappenplan en contract

Tijdens het intakegesprek bepalen klant en coach samen het doel en resultaat van de coaching en maken we een concreet stappenplan. De gemaakte afspraken worden in een contract verwerkt, zodat duidelijk is hoe de samenwerking en de terugkoppeling naar de opdrachtgever verloopt.

2. Werkfase

De gesprekken

De coachingsgesprekken zijn gericht op de ontwikkeling en het zelfsturend vermogen van een medewerker, manager of een heel team. Bewustzijn en verantwoordelijkheid worden tijdens deze gesprekken vergroot. De coach functioneert daarbij als klankbord, ondersteuner en begeleider. Ik maak je bewust van patronen en manieren om die te doorbreken door het stellen van kritische vragen. Ik zet methodieken in die afgestemd zijn op de coachvraag en die aansluiten bij je persoonlijkheid. Het kan helpen om aantekeningen van het gesprek te maken: de uitwerking daarvan biedt een extra gelegenheid tot leren middels reflecteren.

Vragensteller

Ik geef als coach geen concreet advies of instructies, ik stel vooral vragen en help je zo om zelf oplossingen te bedenken en toe te passen.

Individueel

Bij individuele coaching wordt er gewerkt met gesprekken, oefeningen en opdrachten om je verder te helpen met je persoonlijke leerdoelen.

Teams

Voor teams worden verschillende methodieken en instrumenten ingezet, afhankelijk van het te bereiken doel. Als coach geef ik feedback, stel ik soms confronterende vragen en ondersteun ik het team en de opdrachtgever bij de gewenste ontwikkeling.

3. Evaluatie

Afrondend gesprek en afscheid

Na de werkfase is er een afrondend gesprek, mogelijk met de opdrachtgever erbij, om te kijken wat de coaching heeft opgeleverd. Indien gewenst zal er een eindrapportage opgemaakt worden.