Klachtenregelement

1. De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door MeerMogelijkheden, coaching en training als op gedragingen en /of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van MeerMogelijkheden, coaching en training werkzaamheden hebben verricht.

2.  De klacht wordt in behandeling genomen als:

  • er eerst geprobeerd is om de zaak met ons uit te praten;
  • de klacht binnen 4 weken na de betreffende training of coaching wordt ingediend;
  • de klager duidelijk omschrijft, waartegen en waarom er bezwaar wordt gemaakt en wat hij/zij wil dat er gebeurd.

3. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Mechel Mangelmans van MeerMogelijkheden, coaching en training.

4. De klager ontvangt van MeerMogelijkheden, coaching en training, binnen 7 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

5. De klacht wordt door MeerMogelijkheden, coaching en training binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld. Tenzij er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, termijn wordt dan éénmalig verlengd met 4 weken. De klager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

6. De klacht zal door MeerMogelijkheden, coaching en training vertrouwelijk worden behandeld.

7. De behandeling van de klacht kan geschieden door een onafhankelijke derde, te weten Carry Bomhof van Bureau Carry Bomhof te bereiken via T 06 53 16 161 8 of E carrybomhof@gmail.com

8. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

9. Het oordeel van Carry Bomhof is bindend voor MeerMogelijkheden, coaching en training. De eventuele consequenties worden door zo snel mogelijk afgehandeld door MeerMogelijkheden, coaching en training.

10. MeerMogelijkheden, coaching en training stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

11. MeerMogelijkheden, coaching en training draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. De klachten worden 1 jaar bewaard.