Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MeerMogelijkheden, coaching en training

1. Definities

1.1 MeerMogelijkheden, coaching en training: trainings- en coachbureau dat trainingen en coaching op maat verzorgt, zowel in opdracht van opdrachtgevers als op basis van open inschrijving. MeerMogelijkheden, coaching en training is gevestigd in Zaandam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 34321002

1.2 Incompanytraining: een training op aanvraag van een opdrachtgever, voor een eigen groep van bijvoorbeeld werknemers, studenten of collega’s.

1.3 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.4 Open training: een training op basis van open inschrijving, georganiseerd door MeerMogelijkheden, coaching en training.

1.5 Deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een training op basis van open inschrijving.

1.6 Overmacht: de onmogelijkheid voor MeerMogelijkheden, coaching en training om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen door een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van MeerMogelijkheden, coaching en training valt.

1.7 Klachten: alle grieven van opdrachtgever of deelnemer met betrekking tot uitvoering van de opdracht door MeerMogelijkheden, coaching en training.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MeerMogelijkheden, coaching en training met opdrachtgevers en deelnemers sluit over het verzorgen van trainingen (workshops, , cursussen en/of andere vormen van deskundigheidsbevordering) en coaching (individueel-of in teamverband).

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Deel A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt MeerMogelijkheden, coaching en training een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij op de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen MeerMogelijkheden, coaching en training en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte digitaal ondertekenen.

3.2 Indien MeerMogelijkheden, coaching en training en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan MeerMogelijkheden, coaching en training, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering

4.1 Bij annulering van de training door de opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht. Tot 4 weken voor aanvang van de 1e bijeenkomst kan dit kosteloos, op 90 euro administratiekosten na. Het percentage is 25% bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor de 1e bijeenkomst, 50% bij annulering tussen 1 en 2  weken, 100% bij annulering binnen 1 week voor de 1e bijeenkomst. Opdrachtgever ontvangt daarvoor een factuur. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren kan alleen via e-mail: info@meer-mogelijkheden.nl.4.2 Als de training door overmacht aan de kant van MeerMogelijkheden, coaching en training of de opdrachtgever niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. MeerMogelijkheden, coaching en training kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Als MeerMogelijkheden, coaching en training bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag MeerMogelijkheden, coaching en training dat gedeelte afzonderlijk in rekening brengen bij de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 MeerMogelijkheden, coaching en training stuurt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 2 weken na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door MeerMogelijkheden, coaching en training, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Als de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn betaalt, wordt er een herinneringen gesturud en na 2 weken nogmaals. Wanneer de opdrachtgever dan niet binnen de afgesproken termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. MeerMogelijkheden, coaching en training mag vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die MeerMogelijkheden, coaching en training redelijkerwijs moet maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, brengt MeerMogelijkheden, coaching en training in rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

DEEL B: Specifieke bepalingen voor open trainingen

6. Totstandkoming overeenkomst

Inschrijving voor open trainingen gaat via schriftelijke aanmelding van de deelnemer via  inschrijven website of een mail aan info@meer-mogelijkheden.nl . Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail. Deelnemer heeft 14 dagen, na verzending van de bevestigingsmail, bedenktijd waarin de inschrijving nog kosteloos worden ingetrokken. Na deze termijn is de inschrijving definitief.

Wanneer de deelnemer zich inschrijft 2 weken voor aanvang vervalt de bedenktermijn na deelnmane 1e trainingsdag

7. Annulering

7.1 Annulering van de training kan binnen 14 dagen kosteloos door een mail te sturen aan info@meer-mogelijkheden.nl. Na deze termijn is je inschrijving definitief.

7.2. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Tot 6 weken voor de vastgestelde (start) datum is dat 25% van de prijs. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor de (start) datum is dat 50%. Bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang is dat 100% van de prijs. Deelnemer ontvangt daarvoor binnen 2 weken een factuur.

7.3 Wanneer de deelnemer zelf niet kan, mag er iemand anders gestuurd worden. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

7.4 Indien door overmacht aan de kant van MeerMogelijkheden, coaching en training de training niet door kan gaan, wordt er een nieuwe datum vastgesteld. Als de deelnemer niet kan op deze datum, kan hij/zij in overleg op een andere datum binnen 1 jaar een soortgelijke training volgen bij MeerMogelijkheden, coaching en training. Is deze mogelijkheid er niet, dan krijgt de deelnemer haar/zijn inschrijfgeld binnen 4 weken terug.

7.7 Bij minder dan 6 inschrijvingen wordt de training afgelast. Deelnemer ontvangt daarover uiterlijk 2 weken van tevoren bericht. De deelnemer hoeft dan uiteraard niet te betalen. De reservering blijft geldig voor een volgende trainingsdatum. Wanneer de deelnemer niet kan op deze datum, kan hij/zij in overleg op een andere datum binnen een jaar een soortgelijke training volgen bij MeerMogelijkheden, coaching en training. Is deze mogelijkheid er niet, dan krijgt de deelnemer het al betaalde inschrijfgeld binnen 2 weken terug.

8. Betaling

8.1 Vierweken voor de vastgestelde trainingsdatum ontvangt de deelnemer een factuur. Deze dient betaald te worden binnen de termijn van 14 dagen.

8.2 Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, mag MeerMogelijkheden, coaching en training vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente en/of incassokosten in rekening brengen.

DEEL C: Overige bepalingen

9. Certificering

Na afloop van de training kunnen we voor deelnemers die geregistreerd staan bij SKJ (kamer: jeugd- en gezinsprofessionals) het aantal accreditatiepunten toe waarvoor de betreffende training is geaccrediteerd.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht (copyright en eigendomsrecht) op de door MeerMogelijkheden, coaching en training, trainingen en uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Mechel Mangelmans, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Opdrachtgever en deelnemers mogen de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

11. Aansprakelijkheid

11.1 MeerMogelijkheden, coaching en training verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens MeerMogelijkheden, coaching en training door een derde wordt verzorgd, aanvaardt MeerMogelijkheden, coaching en training slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperkingen van MeerMogelijkheden, coaching en training zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

11.2 MeerMogelijkheden, coaching en training is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van MeerMogelijkheden, coaching en training.

11.3 Eventuele aansprakelijkheid van MeerMogelijkheden, coaching en training is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever of deelnemer aan MeerMogelijkheden, coaching en training voor de betreffende opdracht verschuldigd is, dan wel tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MeerMogelijkheden, coaching en training wordt uitbetaald.

11.4 MeerMogelijkheden, coaching en training is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

11.5 MeerMogelijkheden, coaching en training zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemer de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

12.V ertrouwelijkheid
MeerMogelijkheden, coaching en training behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk en zal deze niet afstaan aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. Ook niet na afronding van de trainingen. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13. Klachten

13.1 In geval van klachten over de training of het optreden van de trainer, proberen we daar allereerst in overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan treedt het klachtenreglement in werking, die te vinden is op de website http://www.meer-mogelijkheden.nl/

13.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever of deelnemer.